Podrobné informace k realizaci celého zápisu do MŠ najdete zde:

https://zapisms.usti.cz

Kritéria k přijetí naleznete zde … 

Zápis do MŠ (přijímací řízení) se realizuje ve 3 fázích 

1. fáze – Vydávání žádostí – od 1. dubna – 14. května 2024 

V tomto období je nutné zajistit si vygenerování žádosti v elektronickém zápise zde:

https://zapisms.usti.cz

Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost. 

V případě, že nemáte možnost elektronického vyplnění a tisku žádosti, výjimečně vyplnit přímo v MŠ pouze po telefonické domluvě na tel. 725 469 620. Bez předchozí domluvy nelze dokumenty vyzvednout. 

Pro vytištění přihlášky se také můžete obrátit na Odbor školství, kultury a sportu Magistrátu města Ústí nad Labem. 

2. fáze – Příjem řádně vyplněných žádostí v MŠ – ve dnech 13. a 14. května 2024 

Od 8:00 – 12:00 hodin; od 13:00 – 15:00 hodin 

V termínu této fáze je nutné předat řádně vyplněnou žádost, potvrzenou dětským lékařem, rovněž rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců). 

Zákonný zástupce je povinen předložit potvrzení praktického lékaře o řádném očkování dítěte nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro kontraindikaci. 

Všechny dokumenty je nutné donést v originále. Nepřijímáme kopie! 

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení! 

Ve výjimečných případech je možné zaslat vytištěnou a podepsanou žádost (oba rodiče), včetně potvrzení praktického lékaře o řádném očkování dítěte nebo dokladu, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro kontraindikaci, je možné oskenovat a poslat do MŠ elektronicky (např. datová schránka, emailem s elektronickým podpisem) nebo poštou do 14. 5. 2024. Doporučujeme rodičům, aby si ověřili telefonicky, že MŠ žádost obdržela. 

Jestliže budete preferovat podání žádosti bez osobního kontaktu a to elektronickým způsobem nebo poštou, je nutné následně, do daného termínu ředitelkou MŠ, doložit všechny originály. 

Vytištěnou a podepsanou žádost (oba rodiče), včetně potvrzení praktického lékaře o řádném očkování dítěte nebo dokladu, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, rovněž rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců). 

· datovou schránkou – ianv5y7,

· e-mailem – asistent@msuplavhaly.eu

Žádost je nutné podepsat elektronickým podpisem a je nezbytné dokumenty zajistit proti zneužití osobních údajů. 

· nebo poštou – doporučujeme rodičům, aby si ověřili telefonicky, že MŠ žádost obdržela. 

3. fáze – Vyhodnocování žádostí – do 30 dnů od zápisu 

Do 30 dnů po zápise můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách mateřské školy. Doporučujeme pečlivě uschovat vygenerovaný číselný identifikátor (vygenerované číslo Žádosti o přijetí). 

Možnost seznámit se podklady pro rozhodnutí po telefonické domluvě ve dne 16. 5. 2023 od 10:00 – 11:00 hodin. (Podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má účastník řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí a rovněž má možnost navrhnout doplnění podkladů či důkazního řízení.) 

O nepřijetí Vašeho dítěte Vás budeme informovat doručením písemného rozhodnutí (doporučený dopis s doručenkou). Podrobnější informace k této fázi, naleznete na stránkách https://zapisms.usti.cz 

28. 03. 2024

Mgr. Ivana Španielová, ředitelka