Děti vzdělávané v programu Začít spolu (podle výzkumu) umí kriticky myslet, kreativně řešit problémy, jsou samostatnější, neobávají se selhání, neřídí se na prvním místě tím, co se společensky uznává, ale konají více za sebe.

JAK PODPORUJEME VAŠE DÍTĚ V ROZVÍJENÍ SEBEVĚDOMÍ A V RADOSTNÉ SEBEREALIZACI

 • Respektováním sebe i ostatních
 • Učením zvládáním svých emocí
 • Sdílením svých úspěchů i neúspěchů
 • Rozvíjením silných stránek dětí
 • Umožněním sebehodnocení dětí sebe samých
 • Možností rozhodování
 • Slušnou komunikací mezi sebou
 • Tvorbou pravidel a jejich dodržování
 • Spoluprací
 • Samostatností dětí
 • Zvládáním sebeobsluhy
 • Tvořivými hrami
 • Věkově smíšenými třídami
Všechny naše akce

CO NABÍZÍME

 • Pestrý vzdělávací program Začít spolu v plánování činností (aktivit, her), podle teorie rozmanitých inteligencí H. Gardnera
 • Otevřenou školu – adaptační proces dítěte, rodič vítán během dne, rodič jako asistent
 • Systematickou přípravu předškoláků na vstup do ZŠ
 • Věkově míšené třídy
 • Moderní vybavení školy, kuchyně i zahrady
 • Zajímavé vzdělávací akce tříd pro děti
 • Zajímavé a pestré aktivity pro rodiče
 • Zapojení do projektu „Celé Česko čte dětem“
 • Efektivní komunikační systém
 • Zdravé stravování dětí
 • Příjemné klima školy
 • Profesionální tým
DOMŮ
Nejčerstvější novinky

VÁNOČNÍ POSEZENÍ

27 listopadu, 2022|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VÁNOČNÍ POSEZENÍ

DATUM: 15.12. 2022  ČAS: 16:00- 17:30  MÍSTO: BERUŠKY, KOŤÁTKA, SLUNÍČKA, SOVIČKY, KRTEČCI  Předvánoční čas je doba příprav na Vánoce, ale není to jen o shonu, je to o tom být spolu a udělat si i

PEČENÍ S PRARODIČI

27 listopadu, 2022|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PEČENÍ S PRARODIČI

DATUM: 13.12.2022  ČAS: 9:00 - 10:00 Hod.  MÍSTO: KRTEEČCI, BERUŠKY, KOŤÁTKA, SLUNÍČKA, SOVIČKY  Již tradiční akce, při které chceme zapojit do dění v MŠ i prarodiče.  Nabízíme společně strávený čas za účelem přípravy cukroví na

Hodnocení „JSEMLASKAVEC“ 2022

27 listopadu, 2022|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hodnocení „JSEMLASKAVEC“ 2022

Laskavost často vnímáme jako vlastnost, která pomáhá druhým. A proto jsme se zapojily do akce “JSEMLASKAVEC” ve které každá třída pomáhá po svém.  Třída Soviček podpořila Charitu na Klíši a Spirálu ve Skoroticích sbírkou potřebných

JARMARK

20 listopadu, 2022|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem JARMARK

Ve čtvrtek 24. listopadu se na vás těšíme na vánočním jarmarku!  Po úvodním slovu paní ředitelky MŠ bude rozsvícen vánoční stromeček a zahájen jarmark výrobků, na kterém se můžete podílet i vy sami. Na

Všechny novinky

Otevřená škola

Nově nastupujícím dětem je dána možnost postupné adaptace. Učitelka na třídě zvolí po dohodě s rodiči délku a způsob adaptace. Dítě navštěvuje nejdříve školu na krátký čas a s rodičem a postupně na část dne bez rodiče a s ohledem na dítě se přistoupí k dalším krokům.

Rodiče mají možnost sdílet čas se svým dítětem během dne. Mohou se zapojit do činností a her s dětmi. Někteří z rodičů využívají tuto možnost v odpoledních hodinách.

Nabízíme rodičům stát se asistenty při aktivitách v Centrech aktivit během vzdělávání, také při akcích tříd.

Předškoláci nemají poobědové odpočívání na lehátku, tento čas je využíván k individuálním i skupinovým činnostem související s rozvojem školní zralosti.

Speciální pedagog naší školy pravidelně realizuje aktivity zaměřené na rozvoj dílčích oblastí vývoje tak, aby děti byly co nejlépe připraveny na vstup do ZŠ s využitím systematicky propracované METODY DOBRÉHO STARTU (MDS)

Předškoláci májí své rituální činnosti a akce.

Každý týden ekologické aktivity – zahradničení na naší bylinkové zahrádce nebo výpravy do lesa a na louku.

Navštěvujeme okolní ZŠ orientované na seznámení s prostory školy, keramiku, sportovní dny, nahlédnutí do vyučování apod.

Navštěvujeme místní knihovnu za účelem seznámení se s prostředím knihovny a s možnostmi jejího využití. Smyslem této aktivity je podpora vztahu ke knihám i čtení.

Velmi oblíbená akce předškoláků je rozloučení s předškoláky společně s pasováním, divadelním představením a závěrem akce je spaní v mateřské škole

.

Věkově smíšené třídy – děti od 3 – 6, 7 let

Proč preferujeme věkově smíšené třídy

„Kdo učí jiné, učí sebe.“ (J. A. Komenský)

Plně se ztotožňujeme s tímto moudrým výrokem. Děti mají možnost sdílet své úspěchy, postupy práce, svá poznání, vzájemná vysvětlování „učit“ ostatní děti. Jde o velmi efektivní a ochotně přijímanou výuku. Důležitým výsledkem této činnosti je také vznik a upevňování sociálních dovedností. Zohledňujeme individualitu, vlastní vývoj a tempo každého dítěte.

 • bezproblémové zapojení dítěte do skupiny při jeho adaptaci,
 • jednodušší předávání zkušeností,
 • základy přátelství,
 • příznivý vliv na sourozenecké vztahy,
 • rychlejší vývoj slovní zásoby,
 • možnost soužití dětí bez ohledu na věkový rozdíl, tudíž přirozená nápodoba starších
  a vyspělejších,
 • ochrana a pomoc mladším,
 • zvýšení sebevědomí,
 • méně projevů agresivity,
 • přirozená skupina dětí,
 • předávání poznatků mezi dětmi navzájem,
 • prevence před šikanou,
 • přirozené učení od dětí mentálně zdatnějších,
 • děti si osvojují sociální role,
 • rozvíjí prosociální chování.

Škola disponuje moderním vybavením. Vybavení tříd je situováno do tzv. Center aktivit (koutky) a tím udávají možnost dětem pracovat v menších skupinkách. Každé CA je vybavené pomůckami dostupnými dětem, které děti využívají dle potřeby k činnostem.

Každá třída má k dispozici piano, které učitelky využívají ke každodennímu zpívání s dětmi.

Moderní IT techniku využíváme ve vzdělávání dětí, v komunikaci v rámci školy i s rodiči. Jedná se například o iPady, Apple TV, PC pro děti i učitele, interaktivní tabuli, notebooky a další.

Prostornou školní zahradu využíváme k volnému pohybu dětí, zahradničení na bylinkové zahrádce, k rozvoji obratnosti dětí na zahradních prvcích a vzdělávání ve venkovních CA.

Vybavení zahrady je naší prioritou a stále ji chceme vylepšovat

.

Akce pořádáme v rámci tříd, celé školy, akce s rodiči a akce ve spolupráci se Sdružením rodičů.

Akce třídy jsou plně v kompetenci učitelek a probíhají převážně během dopoledne. Účast rodičů je na jejich zvážení. Rádi přivítáme ostatní členy rodiny na těchto akcích. Např. třídní schůzky, oslavy narozenin a den hraček, den dědečků a babiček, posezení s rodiči – vánoční posezení

Společné akce školy probíhají převážně během dopoledne a účast rodičů je na jejich zvážení. Rádi přivítáme ostatní členy rodiny na těchto akcích. Např. Čertovský (Andělský a Mikulášský) týden s Mikulášskou nadílkou, Kytičkový týden, divadelní představení ve škole, zavírání a otvírání zahrady, lesa, studánek, Den rodiny, Putování za velikonočním zajíčkem
návštěvy v okolních ZŠ, karneval – Masopust, pětidenní pobyt v přírodě.

Rodičům nabízíme Rodičovskou kavárnu, což je neformální setkávání a sdílení zkušeností – besedy s odborníky, dílny, workshopy. Mezi taková setkání, která již realizujeme, patří např. třídní schůzky, workshop na téma Náš den v MŠ, přednáška “Budeme mít prvňáčka”, prezentace a ukázkové hodiny Metody dobrého startu, keramická dílna pro rodiče, beseda s pedagogy ze ZŠ.  Naším přáním je, aby rodičovská kavárna byla místem zajímavých rozhovorů a vzájemného předávání informací či názorů v příjemné atmosféře i s malým občerstvením, popovídáme s odborníky na různá témata.

Školní knihovnu – nabízíme výpůjční službu odborné literatury zaměřené na výchovu a vzdělávání. Doba vypůjčení je 1 měsíc a lze si vypůjčit 1 titul. Služba je bezplatná.

Rituální akce školy s rodiči a dětmi – rozsvícení vánočního stromečku, Den rodiny, MDD, společná tvoření, rozloučení s předškoláky.

Rodiče mají možnost zapojit se do aktivně spolupracujícího Sdružení rodičů (SRPŠD).

Ke komunikaci s rodiči využíváme komunikační kanály – webové stránky školy, Facebook, Flickr, třídní telefony (SMS a telefonování), elektronickou poštu, úřední desku, nástěnky ve vestibulech a ve třídách, časopis „Ovečka“, třídní schůzky, osobní konzultace, Rodičovskou kavárnu, akce, úřední hodiny apod.

Projekt „Pojďte nám číst do školky“

Setkání, ve kterém se vrátíme do časů, kdy si lidé vystačili bez televize a o to více se věnovali knihám a předčítání. Tento projekt nabízíme v návaznosti na již realizovaný projekt „DARUJ KNIHU“ (viz vestibuly MŠ). Zaměřujeme se na každodenní předčítání i ve spolupráci s rodiči, prarodiči ke krátkému čtení v příjemné atmosféře jen tak…

Tímto děkujeme všem, kteří se do těchto projektů aktivně zapojují a pomáhají vytvářet vztah k četbě. Zároveň vyzýváme další dobrovolníky k předčítání. I my pedagogové rozvíjíme vztah k četbě pravidelným předčítáním např. před spaním.

Zapojili jsme se do kampaně, „Celé Česko čte dětem“. Uvědomujeme si nutnost podpory čtenářské gramotnosti i v rámci školy, a to každodenním kontaktem s knihou (prohlížení, manipulace, šetrné zacházení, poslech četby, povídání o přečteném).

Bližší informace najdete na www.celeceskoctedetem.cz

JAK SE SPRÁVNĚ ROZHODOVAT SE DĚTI UČÍ TÍM, ŽE DĚLAJÍ ROZHODNUTÍ, NE TÍM, ŽE SE ŘÍDÍ POKYNY.

Alfie Kohn

JE ÚŽASNÉ, CO DĚTI DOKÁŽÍ, KDYŽ JIM K TOMU DÁME PŘÍLEŽITOST.

Lind Dobson

ČLOVĚK NENÍ ROZUMNÁ BYTOST, KTERÁ MÁ EMOCE, ALE EMOCIONÁLNÍ BYTOST, KTERÁ OBČAS MYSLÍ.

František Koukolík

Přidejte se k nám…

Pro další informace si napište zde: 

  Použitím tohoto formuláře souhlasíte s uložením a s nakládáním s vašimi osobními daty tímto webem.