Naše cíle
(Podrobné informace naleznete v menu „Úřední deska“ Dokumenty školy „ŠVP“)

Rychlé změny kolem nás a nejen v naší společnosti ukazují, jak je důležité budovat v dětech přání učit se po celý život. Pro současnost buduje program životně důležité základy pro postoje, znalosti a dovednosti tak, aby se děti dokázaly vyrovnat s nároky 
a problémy, které je čekají, a mohly a chtěly je pozitivně ovlivňovat. Naším úkolem je vzdělávání a výchova dítěte odpovědného za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku.

Název Školního vzdělávacího programu „Bezpečně spolu v pohodě i  v nepohodě“

Každé slovo názvu v sobě skrývá jednu oblast, na kterou se zaměřujeme v celém období platnosti Školního vzdělávacího programu. Oblasti jsou následovně rozpracované, k nim vymezené cíle.

Cíl – „BEZPEČNĚ“ – Pravidla
Při pěstování zdravého prostředí mateřské školy je základem ujasnit si společně způsob soužití ve škole, modus vivendi. Tradičně to nazýváme třídními pravidly. Způsob, jakým 
o soužití mluvíme, jaká slova používáme a jaké významy s nimi spojujeme, to vše určuje klima ve třídě. A zde je ta základní otázka, kterou si má učitelka klást: Proč stanovujeme pravidla chování ve třídě? K čemu jsou? Jaké klima má ve třidě být?

Cíl – „SPOLU“ – Spolupráce
Rozvíjení spolupráce (kooperace) u našich dětí považujeme za stěžejní dovednost, kterou cíleně zařazujeme do výuky. Spolupráci chápeme jako situaci, ve které jsou děti na sobě závislé v dosahování společných cílů, v úspěchu celé skupiny i jednotlivce.
Děti jsou vedeny ke spontánnosti a spolupodílí se na tvorbě programu, který rozvíjí myšlení, komunikaci, tvořivost, pohybové dovednosti, sebeuvědomění a respekt vůči sobě a druhým, optimální prosazení se ve skupině, schopnost podřídit se, domluvit se a spolupracovat při společných činnostech. Kromě těchto společensky potřebných vlastností je naší snahou pěstovat přiměřenou odvahu a schopnost samostatně rozhodovat, jak to vyžadují zájmy a potřeby jeho i ostatních.

Cíl – „V POHODĚ“ – Rozhodování
Děti se učí rozhodovat, jakou činnost zvolí, jaké pomůcky využijí, jak zpracují svůj záměr, s kým chtějí spolupracovat, či chtějí pracovat samostatně. Rozhodují se, jak zhodnotí svoji práci, jaké informace o svém postupu předají ostatním dětem, jak budou postupovat v případě opakování činnosti, zda chtějí činnost opakovat, jak si činnost zdokonalí apod. S rozhodovacím procesem přímo souvisí nést za svou volbu odpovědnost.

Cíl – „I V NEPOHODĚ“ – Emoce
V této oblasti se zaměřujeme na sociální a emoční dovednosti. Etiku chování. A v neposlední řadě sem patří vzdělávání dětí se speciálními potřebami a dětí nadaných. Vytváříme školu, která respektuje a podporuje zdraví všech lidí ve škole (dětí, zaměstnanců i rodičů) ve všech složkách (tělesné, duševní a sociální) a v rovnováze s prostředím přírodním i společenským.