Podrobné informace k realizaci celého zápisu do MŠ najdete na

https://zapisms.usti-nad-labem.cz

Kritéria k přijetí naleznete zde.

Zápis do MŠ (přijímací řízení) se realizuje ve 3 fázích

1 fáze – Vydávání žádostí – od 1. dubna – 11. května 2023

V tomto období je nutné zajistit si vygenerování žádosti v elektronickém zápise zde

https://zapisms.usti-nad-labem.cz.

Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost.

V případě, že nemáte možnost elektronického vyplnění a tisku žádosti, lze při minimalizaci přímého kontaktu osob žádost výjimečně vyplnit přímo v MŠ pouze po telefonické domluvě na tel. 725 469 620. Bez předchozí domluvy nelze dokumenty vyzvednout.

Pro vytištění přihlášky se také můžete obrátit na Odbor školství, kultury a sportu Magistrátu města Ústí nad Labem.

2 fáze – Příjem řádně vyplněných žádostí v MŠ – ve dnech 10. a 11. května 2023

Od 8:00 – 12:00 hodin; od 13:00 – 15:00 hodin

V termínu této fáze je nutné předat řádně vyplněnou žádost, potvrzenou dětským lékařem, rovněž rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Žádost a potřebné dokumenty můžete předat osobně – tento způsob doporučujeme

V termínu této fáze je nutné osobně předat řádně vyplněnou žádost, potvrzenou dětským lékařem, rovněž rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).

Další způsoby doručení žádosti a potřebných dokumentů – elektronicky a poštou do 12. 5. 2023.

Jestliže budete preferovat podání žádosti bez osobního kontaktu a to elektronickým způsobem nebo poštou, je nutné následně, do daného termínu ředitelkou MŠ, doložit všechny originály. Vytištěnou a podepsanou žádost (oba rodiče), včetně potvrzení praktického lékaře o řádném očkování dítěte nebo dokladu, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, je možné kvalitně oskenovat a poslat do MŠ elektronicky

  • datovou schránkou – ianv5y7,
  • e-mailemreditelka@msuplavhaly.eu Žádost je nutné podepsat elektronickým podpisem a je nezbytné dokumenty zajistit proti zneužití osobních údajů.
  • nebo poštou–  Doporučujeme rodičům, aby si ověřili telefonicky, že MŠ žádost obdržela.

3 fáze – Vyhodnocování žádostí  – od 20. května 2023

Od 20. 5. 2023 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách mateřské školy. Doporučujeme pečlivě uschovat vygenerovaný číselný identifikátor (vygenerované číslo Žádosti o přijetí).

Možnost seznámit se podklady pro rozhodnutí po telefonické domluvě ve dne 17. 5. 2023 od 12:00 – 13:00 hodin. (Podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má účastník řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí a rovněž má možnost navrhnout doplnění podkladů či důkazního řízení.)

O nepřijetí Vašeho dítěte Vás budeme informovat doručením písemného rozhodnutí (doporučený dopis s doručenkou).

Podrobnější informace k této fázi, naleznete na stránkách https://zapisms.usti-nad-labem.cz.