PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ ÚSTÍ NAD LABEM – ORGANIZACE REZERVACE MÍST 

(3. 7. 2023 – 25. 8. 2023) 

Vážení rodiče, 

od středy 15. 3. 2023* vám bude umožněno provádět rezervaci míst v náhradních MŠ v Ústí nad Labem, které budou pro vás k dispozici v době přerušení provozu vašich kmenových MŠ. Upozorňujeme, že se jedná o nadstandardní službu, kterou chceme vyjít vstříc zaměstnaným rodičům, kteří nemají jinou možnost, a nepodařilo se jim zajistit náhradní řešení. Provoz MŠ, které budou k dispozici, bude rovněž omezen z důvodu čerpání řádných dovolených zaměstnanců a z důvodu provádění plánovaných oprav a malování prostor, které vycházejí z platné legislativy. Na základě těchto skutečností bude počet míst v náhradních MŠ limitován. 

Přehled provozu jednotlivých mateřských škol v Ústí nad Labem v době letních prázdnin 2023. Čti více…

Přehled termínů a počtu volných míst v jednotlivých mateřských školách. Čti více…

Kritéria pro umístění v náhradních MŠ (vytvořena ve spolupráci se zřizovatelem) 

 dítě musí být zapsáno k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 v některé z MŠ Ústí nad Labem, jejichž zřizovatelem je statutární město Ústí nad Labem 

 umístění v rámci náhradního provozu je možné pouze v období, kdy je omezen provoz kmenové MŠ dítěte 

 v době, kdy se bude dítě účastnit náhradního provozu, musí mít dovršen věk 3 let 

 umístění v rámci prázdninového provozu bude umožněno pouze dětem, jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni a doloží potvrzení o zaměstnání (s výjimkou zaměstnaných samoživitelů, po prokázání příslušnými dokumenty) 

 zákonný zástupce může pro umístění svého dítěte využít pouze jednu MŠ zařazenou do náhradního provozu 

Rezervace míst 

 rezervace míst bude možná pro období 3. 7. 2023 – 25. 8. 2023 

 rezervace míst bude probíhat výhradně písemnou formou prostřednictvím e-mailu od středy 15. 3. 2023 od 8. 00 hodin (z důvodu transparentnosti – časové údaje budou rozhodující pro systém řazení zájemců o přijetí a možnosti náhradníků), rezervaci nelze provést telefonicky 

náležitosti e-mailové rezervace: 

  • 1. jméno a příjmení dítěte 
  • 2. věk dítěte 
  • 3. název kmenové MŠ, kterou dítě již navštěvuje 
  • 4. v případě, že se budete pokoušet o rezervaci místa ve více MŠ, tak je nutné uvést preference MŠ (pokud tak nebude učiněno, rozhodnou o umístění dítěte ředitelky MŠ s přihlédnutím na trvalý pobyt dítěte a volné kapacitě) 
  • 5. pro urychlení komunikace mezi oběma stranami uveďte i telefonický kontakt 

Ostatní identifikační údaje o dítěti budou zjišťovány individuálně a v souladu s požadavky GDPR. 

 rezervace míst bude probíhat do naplnění počtu volných míst (informaci o naplnění počtu volných míst zveřejní ředitelky MŠ na webových stránkách svých MŠ) 

 prostřednictvím e-mailu získají zákonní zástupci, kterým bude potvrzena rezervace místa, informace o dalším postupu pro dokončení administrativních úkonů 

 zákonní zástupci jsou povinni (po potvrzení rezervace místa v náhradní MŠ) kontaktovat ředitelku své kmenové MŠ a vyžádat si opis dokumentu s evidenčními údaji o dítěti včetně potvrzení pediatra o zdravotní způsobilosti dítěte a doručit tento dokument do náhradní MŠ před nástupem dítěte 

 finanční náklady spojené s umístěním dítěte v rámci náhradního provozu uhradí zákonní zástupci před zahájením docházky dítěte (nejpozději v den nástupu, způsobem po dohodě s ředitelkou náhradní MŠ) 

na umístění dítěte v náhradní MŠ nevzniká právní nárok 

* Vyhláška č. 14/2005 Sb., § 3 

Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy 

(1) Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem; zároveň zveřejní výsledky projednání podle věty třetí, popřípadě také informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v souladu se zvláštním právním předpisem2a) v době omezení nebo přerušení provozu.