OD 18. 05. 2020 provoz od 6 – 17 hod. 

Žádáme zákonné zástupce, aby zvážili účast dětí na vzdělávání v mateřské škole a délku jejich pobytu v mateřské škole zkrátili dle možností na nezbytně nutnou dobu. 

 

Osoby s rizikovými faktory 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze. 

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně 

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny 

– do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti 

– doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím 

Při prvním vstupu do mateřské školy předá zákonný zástupce dítěte toto prohlášení, se kterými se seznámí a stvrdí svým podpisem. 

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a

seznámení se s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví (naleznete jej také na úřední desce školy)

 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn. 

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy 

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: 

– zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“) 

– dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti) 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou 

– minimalizovat velké shromažďování osob před školou 

– před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti) 

– pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu 

– vstup dětem bude umožněn pouze vchodem u třídy Koťátka 

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI, ANI JINÉ DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBY, NEBUDOU VSTUPOVAT DO BUDOVY ŠKOLY. 

V prostorách mateřské školy 

1. DO MŠ PATŘÍ JEN DĚTI ZCELA ZDRAVÉ 

2. První den nástupu musí přivést do školky dítě rodič, který podepíše čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte – bez tohoto vyplněného čestného prohlášení nebude dítě přijato (jak je uvedeno výše) Uvedené prohlášení je možné vytisknout z webových stránek školy nebo bude připravené před budovou školy společně s lístky na poobědový odchod dítěte. 

3. Doprovázející osoba sdělí pravdivou informaci o zdravotním stavu dítěte. 

4. Před vstupem do budovy změříme dítěti teplotu a zhodnotíme jeho zdravotní stav V případě příznaků infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid 19 nebo se na displeji bezdotykového teploměru se zobrací zvýšená teplota – žlutý displej, dítě nebude přijato. 

5. Doprovázející osoba předává dítě učitelce nebo asistentce u vchodu do MŠ, nevstupuje dovnitř a zde se zdržuje pouze po nezbytně nutnou dobu 

6. Komunikace s rodiči bude probíhat převážně bezkontaktně – telefonicky, emailem, webovými stránkami školy. 

7. Odpoledne platí stejné pravidlo – dítě bude předáno zákonnému zástupci na školní zahradě nebo u vchodu do MŠ u třídy Koťátek 

8. Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem a použít desinfekci rukou 

9. V umývárně používáme mýdlo v dávkovači a jednorázové papírové ručníky pro bezpečné osušení rukou, desinfekci rukou – doporučujeme, aby si každé dítě přineslo do MŠ vlastní podepsaný nebo jinak označený krém na ošetření rukou. 

10. Děti si nebudou nosit z domova žádné hračky. 

11. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. 

12. Aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu. 

13. Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ včetně zahrady. 

14. Úklid a dezinfekce toalet a umývárně probíhá minimálně jednou denně. 

15. Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd. 

16. Škola má dostatečné množství dezinfekce 

17. Časté větrání je zásadním preventivním faktorem 

18. Provozní zaměstnanci jsou poučeni o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekci povrchů a předmětů 

Organizace poledního odpočinku 

19. Děti budou na lůžku odpočívat ve spodním prádle a tričku 

20. Požadujeme, aby si dítě každý den přineslo ve zvláštní taštičce či sáčku čisté tričko určené pouze na spaní, odpoledne si toto tričko odnesou domů 

21. V případě, že dítě nebude mít čisté tričko, bude spát ve spodním prádle 

Při podezření na možné příznaky COVID-19 

22. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit 

23. Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte 

24. O podezření se informuje spádová hygienická stanice 

25. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. 

26. Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu 

27. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy 

Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního stravování 

28. Školní stravování – v běžné podobě 

29. Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce, použijeme desinfekci na ruce 

30. Nápoje a pokrmy vydává personál včetně čistého nádobí a čistých příborů 

31. Děti si samy jídlo a pití nenabírají, nenalévají a neberou si ani příbory 

32. Při přípravě jídel a při vydávání dodržujeme zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla 

Co musí mít dítě s sebou do MŠ 

Žádáme rodiče o podepsání všech věcí, které děti budou mít v MŠ 

1. Rouška 2x v igelitovém sáčku 

2. Plastovou lahev, kterou dítě snadno otevře (cca 0,5 l) na pitný režim. Každý den si ji dítě odnese domů a rodiče zajistí vymytí lahve. 

3. Tašku nebo pevný pytel na uložení všech věcí, kterou si denně děti odnesou domů. (pro zajištění řádného vydezinfikování šaten po ukončení provozu). 

4. Tričko na spaní, jak bylo uvedeno výše. 

5. Případně krém na ruce. 

6. Dostatek náhradního oblečení – budeme převážně venku na školní zahradě. 

Pokud máte dotazy, volejte na třídní telefony. 

Děkujeme za pochopení 

Zpracovala: ředitelka školy