Děkuji celému pracovnímu týmu za profesionální práci

Ředitelka školy Mgr. Ivana Španielová

 

 

Vývoj školy

– Škola dlouhodobě dosahuje výborných výsledků vzdělávání.

– Škola je úspěšná v projektové činnosti a získávání mimorozpočtových finančních

prostředků.

– Cíleně rozvíjí partnerství ke zkvalitňování materiálních a personálních podmínek,

organizování školních i mimoškolních aktivit.

 

Silné stránky

– Ředitelka školy aktivně řídí pedagogické procesy, průběžně i systémově monitoruje

průběh vzdělávání, dosahované výsledky pravidelně vyhodnocuje, přijímá opatření ke

zlepšení stavu a vytváří podmínky pro spolupráci zaměstnanců školy.

– Škola umožňuje dětem rovný přístup ke všem aktivitám, podporuje jejich rozvoj dle

individuálních vzdělávacích potřeb.

– Bohatá projektová činnost a úspěšná spolupráce se sociálními partnery je přínosem pro

zkvalitňování podmínek pro vzdělávání dětí.

– Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovnic účinně podporuje naplňování

záměrů školního vzdělávacího programu.

– Využívané vzdělávací metody založené na prožitkovém a situačním učení, objevování,

experimentování, spolupráci a komunikaci se pozitivně odrážejí v celkové příznivé

atmosféře, průběhu i výsledcích vzdělávání.

 

Příklad inspirativní praxe

– Realizovaný vzdělávací program, výborné materiální podmínky a podporující

pedagogický styl komplexně rozvíjejí osobnost dítěte.

 

Celou zprávu najdete https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=7991