11. 5. 202 – 12. 5. 2022 od 8:00 – 12:00 hodin; od 13:00 – 15:00 hodin 

Podrobné informace k realizaci celého zápisu do MŠ najdete zde: https://zapisms.usti-nad-labem.cz 

Kritéria k zápisu naleznete zde: https://zapisms.usti-nad-labem.cz/kriteria 

Zápis do MŠ (přijímací řízení) se realizuje ve 3 fázích 

1 fáze – Vydávání žádostí – od 1. dubna – 12. května 2022 

V tomto období je nutné zajistit si vygenerování žádosti v elektronickém zápise zde: https://zapisms.usti-nad-labem.cz. 

Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost. 

V případě, že nemáte možnost elektronického vyplnění a tisku žádosti, lze při minimalizaci přímého kontaktu osob žádost výjimečně vyplnit přímo v MŠ pouze po telefonické domluvě na tel. +420 725 469 620. Bez předchozí domluvy nelze dokumenty vyzvednout. 

Pro vytištění přihlášky se také můžete obrátit na Odbor školství, kultury a sportu Magistrátu města Ústí nad Labem. 

2 fáze – Příjem řádně vyplněných žádostí v MŠ – ve dnech 11. a 12. května 2022 

V termínu této fáze je nutné předat řádně vyplněnou žádost, potvrzenou dětským lékařem, rovněž rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců). 

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení! 

Žádost a potřebné dokumenty můžete předat osobně – tento způsob doporučujeme 

V termínu této fáze je nutné osobně předat řádně vyplněnou žádost, potvrzenou dětským lékařem, rovněž rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců). 

Další způsoby doručení žádosti a potřebných dokumentů – elektronicky a poštou 

Jestliže budete preferovat podání žádosti bez osobního kontaktu a to elektronickým způsobem nebo poštou, je nutné následně, do daného termínu ředitelkou MŠ, doložit všechny originály. Vytištěnou a podepsanou žádost (oba rodiče), včetně potvrzení praktického lékaře o řádném očkování dítěte nebo dokladu, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, je možné kvalitně oskenovat a poslat do MŠ elektronicky 

  • datovou schránkou – ianv5y7
  • e-mailem – reditelka(at)msuplavhaly.eu
    Žádost je nutné podepsat elektronickým podpisem a je nezbytné dokumenty zajistit proti zneužití osobních údajů. 
  • poštou do 12. 5. 2022Doporučujeme rodičům, aby si ověřili telefonicky, že MŠ žádost obdržela. 

3 fáze – Vyhodnocování žádostí – od 20. května 2022 

Od 20. 5. 2022 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách mateřské školy. Doporučujeme pečlivě uschovat vygenerovaný číselný identifikátor (vygenerované číslo Žádosti o přijetí). 

Možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí po telefonické domluvě dne 17. 5. 2022 od 12:00 – 13:00 hodin.
(Podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má účastník řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí a rovněž má možnost navrhnout doplnění podkladů či důkazního řízení.) 

O nepřijetí Vašeho dítěte Vás budeme informovat doručením písemného rozhodnutí (doporučený dopis s doručenkou). Podrobnější informace k této fázi, naleznete na stránkách zde: https://zapisms.usti-nad-labem.cz. 

TĚŠÍME SE NA VÁS
01.04. 2022

Mgr. Ivana Španielová, ředitelka