Všeobecné informace

Omlouvání z povinného předškolního vzdělávání

Jedná-li se o neočekávanou událost (nemoc, rodinné důvody apod.), je nutné oznámit telefonicky třídní učitelce, nejpozději do 8 hodin. Pokud nebude dítě omluvené, propadá mu zaplacené stravné. Následující dny absence již pouze písemnou formou
a nejdéle do 3 dnů. Omluvu zajistit emailem třídní učitelce a následně je nezbytné zapsat omluvu do Omluvného listu dítěte ve své třídě.

Pozdní příchody je nutné oznámit nejpozději do 8 hodin daného dne třídní učitelce.

Uvolňování z povinného předškolního vzdělávání. Jedná se o očekávanou událost (dovolená, zotavovna, lázně apod.).
V tomto případě je nezbytné vyplnit „ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ DÍTĚTE Z POVINNÉHO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ“ a předat třídní učitelce. Ta následně předá vedení školy. Pokud vedení školy do 5-ti pracovních dnů ode dne podání žádosti o uvolnění nekontaktuje zákonného zástupce, považujte žádost za kladně vyřízenou.

Žádost je ke stažení na webových stránkách školy „ÚŘEDNÍ DESKA“ nebo u třídních učitelek.

Přijímací řízení do MŠ pro školní rok 2019/20

I. Fáze – Vydávání přihlášek

14. 4. – 13. 5. 2019

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby v období vydávání přihlášek:

 1. Elektronické vydání přihlášky na internetové adrese: https://zapisms.usti-nad-labem.cz
  Systém Vás provede vyplněním přihlášky, kterou si v závěru vytisknete.Nastavení internetového prohlížeče
  Pro bezproblémové vydání a tisk přihlášky, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet explorer verze 6 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání přihlášky nedaří, zkuste využít jiného internetového prohlížeče.
 2. Vyzvednutí v naší mateřské škole – pouze je potřeba se předem domluvit, kdy nás naštívíte – a to na tel. čísle 731 448 099.
 3. Na MmÚ na odboru městských organizací a školství
  2. patro, kanceláře č. 215

Důležité informace:

 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).
 • Pokud si přihlášku vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi naši MŠ kontaktovat.
 • Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na MŠ, sledujte aktuální informace na těch MŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit.
 • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře.
 • Pro získání přihlášky některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

II. Fáze – Sběr přihlášek a začátek přijímacího řízení

14. 5. a 15. 5. 2019

Sběr přihlášek probíhá v tomto termínu v době od 8.00 do 12.00 a od 13:00 do 15:00 hodin na naší MŠ

 • Informujte se na adrese: https://zapisms.usti-nad-labem.cz o počtech volných míst na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.
 • Odpovědnému pracovníkovi MŠ předložíte:
  • řádně vyplněnou přihlášku, potvrzenou lékařem
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz
  • doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.)
   • doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců)
 • Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně i s dítětem z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě.
 • Při odevzdávání přihlášky navštivte MŠ i s dítětem.
 • Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!
 • Přijímáme děti, které dovrší 3 let nejpozdeji k 31. srpnu 2019. Mladší děti lze přijmout v průběhu školního roku, pokud je volné místo a pokud již dovršily tří let.

III. Fáze – Vyhodnocování řízení

Od 21. 5. 2019

 • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.
 • Odpovědný pracovník mateřské školy Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:
  • telefonicky
  • prostřednictvím sms
  • e-mailem
  • doručením písemného rozhodnutí o nepřijetí.
  • Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn podle § 183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb. na úřední desce a webu MŠ.
 • Po celou dobu této fáze můžete na webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete lehce zjistit, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato. Podrobnější informace získáte na https://zapisms.usti-nad-labem.cz
 • Bude-li Vaše dítě přijato do více MŠ, prosím informujte tu mateřskou školu, která je Vámi pro nástup dítěte zvolena. Tím uvolníte místo pro další dítě v pořadí v ostatních mateřských školách.

Kritéria přijímacího řízení do MŠ pro školní rok 2019/20

Kritéria – bodový systém – pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují koncepci školské politiky města.

 1. Školský obvod MŠ
  • místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu MŠ : 1000 bodů
  • místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod MŠ : 0 bodů
 2. Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2019)
  • předškoláci šestiletí (odklad školní docházky): 340 bodů
  • předškoláci pětiletí: 320 bodů
  • čtyřletí: 180 bodů
  • tříletí: 160 bodů
  • dvouletí: 20 bodů
  • jednoletí: 0 bodů
 3. Trvalý pobyt (dítěte)
  • ve městě Ustí nad Labem: 80 bodů
  • mimo město Ustí nad Labem: 0 bodů
 4. Každodenní docházka dítěte
  • s celodenní délkou pobytu: 40 bodů
  • s půldenní délkou pobytu: 0 bodů
 5. Sourozenec
  • již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2019): 10 bodů
  • nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku: 0 bodů
 6. Den věku dítěte v roce
  • za každý den k 31. 8. 2019: 0.02 bodu

Pozn: Kritérium „Školský obvod MŠ“ se uplatní pouze pro děti, které do 31. 8. 2018 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. Věk dítěte počítán k 31. 8. 2018.

Školní dokumenty

Povinně zveřejňované informace

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat…

UKAŽ KONTAKTNÍ SPOJENÍ